عنوان تاریخ خدمات
1 فقه جلسه (229) ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
2 فقه جلسه (228) ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
3 فقه جلسه (227) ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
4 فقه جلسه (226) ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
5 فقه جلسه (225) ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
6 فقه جلسه (224) ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
7 فقه جلسه (223) ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
8 فقه جلسه (222) ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
9 فقه جلسه (221) ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
10 فقه جلسه (220) ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
11 فقه جلسه (219) ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
12 فقه جلسه (218) ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
13 فقه جلسه (217) ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
14 فقه جلسه (216) ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
15 فقه جلسه (215) ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
16 فقه جلسه (214) ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
17 فقه جلسه (213) ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
18 فقه جلسه (210) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
19 فقه جلسه (211) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
20 فقه جلسه (212) ۱۳۹۵/۱۲/۰۳